HROS-terminologija oldtimera

Temeljem Članka 28. Statuta Hrvatskog oldtimer saveza, na svojoj 5. redovitoj sjednici održanoj 14. veljače, 2007. godine u Zagrebu, Upravni odbor HROS-a donio je odluku o prihvaćanju:

TERMINOLOGIJA KOD OLDTIMERA

Nazivi i kratice koje se upotrebljavaju u Oldtimer Pravilnicima o auto i moto športovima, izložbama, promotivnim susretima, kao i njihovim dodacima, u dopisima ili drugim dokumentima u svezi s aktivnostima oldtimer saveza, imaju sljedeca značenja:

FIVA- (Fédération International des Vehicules Anciens)  
Meðunarodna asocijacija za starodobna vozila
Meðunarodna oldtimer federacija, jedina je meðunarodna športska vlast i meðunarodni sud, koji je u posljednjem stupnju nadležan za rješavanje sporova do kojih može doci prigodom primjene pravilnika FIVA.

ANF
- Nacionalni automobilski klub ili savez kojeg FIVA prizna kao jedinog nositelja športske vlasti za automoto športove starodobnih vozila u jednoj zemlji, clanici FIVA-e. Ovu funkciju u Republici Hrvatskoj obnaša HROS.

HOO
- Hrvatski olimpijski odbor - Savez svih športova na području Republike Hrvatske.

HROS
- Hrvatski oldtimer savez.
Jedina je krovna nacionalna organizacija dobrovoljno udruženih oldtimer klubova. Član je FIVA-e, te u skladu s pravilnicima te organizacije, jedino je tijelo nadležno za reguliranje i provoðenje natjecanja starodobnih automobila i motorkotaca, promotivnih susreta i izložbi oldtimera na području Republike Hrvatske. Posljednja je instanca nadležna za rješavanje sporova do kojih može doći prigodom primjene pravilnika, kojima se reguliraju natjecanja starodobnih vozila na podrucju Republike Hrvatske, a koji su doneseni i usvojeni od stručnih tijela saveza.
UO
- Upravni odbor
NO - Nadzorni odbor

ONVV -
Odbor za natjecanja i vrednovanja vozila
PON -
Povjerenstvo za natjecanja
PVVT
- Povjerenstvo za vrednovanje vozila i tehnike
PPS
- Povjerenik za promotivne susrete
PIPS
- Povjerenik za izložbe i promotivne susrete
VS
- Voditelj sekcije
PK -
Prolazna kontrola oznaèena je križnim oznakama promjera 70 cm s ucrtanim peèatima.
VK
- Vremenska kontrola oznaèena je istim ploèama kao prolazna, ali su na njima umjesto pečata ucrtani kronometri
PI
- Posebni ispit
IS - Ispit
spretnosti
IT
- Ispit toènosti
L- Slalom vožnja

OTK
- Oldtimer klub. Članica HROS-a kojoj je osnovni cilj bavljenje starodobnim vozilima

Stručna sekcija
- Osnovna podjela aktivnosti u HROS-u po sekcijama su:
motociklistička, osobnih automobila, terenskih vozil, teretnih, specijalnih te vojnih vozila, traktora, radnih i stabilnih strojeva, tračnih vozila, letjelica, plovila, arhivske graðe.

Športska disciplina
- Vrsta automoto športa unutar grane.

Auto rally
- Natjecanje automobila s ogranièenim prosjeènim brzinama po unaprijed odreðenom itinereru i programu. U javnom prometu podložno poštivanju svih prometnih propisa. U sustavu natjecanja sadržani su još i ispiti brzina na pojedinim dijelovima itinerera ili na zatvorenim stazama. Mogu se propisati i drugi dopunski elementi natjecanja.

Promotivni susreti
- Natjecanja koja se organiziraju s ciljem okupljanja automobilista i motorista, na unaprijed odreðenom mjestu. U okviru ovakve vrste natjecanja, mogu se propisati za izvoðenje raznovrsni ispiti i zadaci iskljuèujuæi bilo kakvu utrku ili dio natjecanja u kojem bi brzina bila odluèujuæi èimbenik.

Izložbeni susreti
- su skup starodobnih vozila,rezervnih dijelova, struène literature, èasopisa,tekstova i druženje zainteresiranih pojedinaca i grupa.

Natjecanje
Bilo koja utrka, test, pokušaj postavljanja rekorda, ispit pouzdanosti, rally, touring manifestacije u kojima sudjeluje barem jedan automobil i koji su natjecateljske prirode. Natjecanje zapoèinje prihvaæanjem prijave vozaèa od strane organizatora, a završava službenom objavom konaènih rezultata i predajom nagrada.

Nacionalno natjecanje
Natjecanje se smatra nacionalnim ako je otvoreno samo za natjecatelje i vozaèe istog državljanstva, tj. vlasnike FIVA-licence koju je izdao nacionalni savez zemlje u kojoj se održava navedeno natjecanje. Ako u zemlji u kojoj se održava natjecanje postoji Nacionalni kalendar, onda to natjecanje mora biti upisano u taj kalendar. Natjecanje se može sastojati iz više utrka koje se boduju odvojeno svaka za sebe.

Meðunarodno natjecanje
Natjecanje koje je otvoreno za natjecatelje i / ili vozaèe èije je državljanstvo po putovnici drugaèije od one u zemlji u kojoj se održava natjecanje, uz iznimku klasificiranih vozaèa automobilskih i moto utrka FIVA-e, èije je državljanstvo drugaèije od zemlje u kojoj se natjecanje održava. U svakoj od zemalja Europske zajednice, vrijede licence izdane u bilo kojoj zemlji, èlanici Europske zajednice.

Starodobno vozilo -
je priznato povijesno vozilo, mehanièki pokretano, izraðeno prije više od trideset godina, ispravno, oèuvano ili ponovno obnovljeno u istovjetnom stanju kao i izvorno vozilo, koje se ne koristi u svakodnevnom prometu na cesti i kojem se može na zahtjev izdati FIVA identifikacijska kartica, a služi njegovanju kulturnih i tehnièkih tekovina.

Kategorizacija starodobnih vozila
- je svrstavanje vozila razne dobi u skupine –kategorije, u skladu s pravilima FIVA-e

Autentièno vozilo
- izvrsno oèuvano vozilo koje je u nepromjenjivom obliku u kakovom ih je isporuèio proizvoðaè.

Originalno vozilo
- upotrebljavano i prema izvornoj specifikaciji nikada obnovljeno vozilo s neprekinutom upotrebom i poznatom poviješæu.

Restaurirano vozilo
– je vozilo poznatog identiteta potpuno ili djelomièno rastavljeno, obnovljeno i ponovno sastavljeno.

Replika -
je vozilo izraðeno prema originalu samo od modernih materijala i novih tehnièkih rješenja.

Preraðeno vozilo
- je sastavljeno od dijelova više vozila istog tipa i modela, ali tako da što bolje odgovara specifikacijama proizvoðaèa.

Utrka
- Dio natjecanja u kojem brzina predstavlja odluèujuæi èimbenik za utvrðivanje redoslijeda.

Vožnja
- Utrka u seriji na jednom natjecanju, koja traje odreðeno vrijeme ili odreðeni broj krugova.

Natjecatelji
- Sudionici na natjecanju, fizièke ili pravne osobe.

Vozaèi
- Osobe koje upravljaju vozilima za vrijeme natjecanja i za to posjeduju potrebno ovlaštenje.

Suvozaèi
- Osobe koje se nalaze u vozilu za vrijeme natjecanja i posjeduju potrebno ovlaštenje.

Staza
- Teren (prostor), na kojem se odvija natjecanje.

Zatvorena staza
- Staza koja se trajno ili privremeno upotrebljava za natjecanje ili rekorde.
Tijekom odvijanja natjecanja, staza je zatvorena za redovni promet.

Poligon
- Omeðen prostor zatvoren za javni promet na kojem se odvija natjecanje.

Startna crta
- Poèetna kontrolna crta s mjerenjem ili bez mjerenja vremena.

Ciljna crta
- Završna kontrolna crta s mjerenjem ili bez mjerenja vremena

Krug
- Èitav put jednog potpunog kruga poèevši od startne do ciljne crte.

Start
- Trenutak kada je vozaèu pojedincu ili veæem broju vozaèa koji zajedno kreæu, dat znak za polazak.

Cilj
- Trenutak kada se vozaèima daje znak da je vožnja ili utrka završena.

Start iz mjesta
- Kod starta iz mjesta, vozilo je nepokretno u trenutku kada se daje znak za polazak.

Start iz mjesta s ugašenim motorima
- Kod starta iz mjesta s ugašenim motorima, vozilo je u trenutku kada se daje znak za polazak nepokretno, a motor je ugašen.

Start iz mjesta s upaljenim motorom
- Vozilo je u trenutku kada se daje znak za polazak nepokretno, ali je motor u radu.

Leteći start
- Način starta kod kojeg se vozilo kreće prema startnoj crti i nastavlja se kretati prelazeæi startnu crtu bez ogranièenja brzine.

Start u pokretu
- Naèin starta kod kojeg je brzina kretanja do startne crte pod kontrolom.

Signalizacija -
Na startu posebnog ispita – klupska ili Nacionalna zastava ( primjerene velièine ) --- Unutar posebnog ispita – žute ili zelene zastavice

Vozaèka licenca
- Službena potvrda o registraciji koja se izdaje fizièkoj osobi koja upravlja vozilom za vrijeme natjecanja..

Natjecateljska licenca
- Službena potvrda o registraciji izdana pravnim osobama koje imaju odreðene ingerencije nad vozaèima i suvozaèima.

Timska licenca
- Službena potvrda o registraciji izdana timovima.

Licenca za stazu
- Službeni dokument kojim se potvrðuje da odreðena staza pod odreðenim uvjetima odgovara propisima za održavanje odreðenog natjecanja.

Vozilo
- Stroj koji se kreće vlastitom snagom i pomiče oslanjanjem na površinu zemlje direktno ili indirektno. Ovaj naziv kao skraæenica odnosi se na motorna vozila koja se koriste na auto i moto natjecanjima.

Kategorija
- Vrsta starodobnih vozila,svrstanih prema namjeni u automobile ili motocikle, a unutar godina proizvodnje u kategorije prema FIVA.

Sudac
- Kvalificirana osoba s odgovarajuæom licencom koja obavlja odreðenu izvršnu ili nadzornu dužnost na natjecanju.

Direktor natjecanja
- Glavna izvršna osoba natjecanja.

Nadzorni sudac na natjecanju
- Sudac koji obavlja nadzor u ime neke organizacije koja ga je i poslala na odreðeno natjecanje.

Organizator
- Ovlaštena pravna ili fizièka osoba koja organizira natjecanje.

Organizacijski odbor
- Tijelo koje je organizator ovlastio da kvalitetno obavi sve pripreme uoèi natjecanja. Športski i zakonski odgovorno za sve nepravilnosti do poèetka samog natjecanja.

Dozvola za održavanje skupa
- Dokument kojim se organizatoru natjecanja dozvoljava organiziranje odreðenog natjecanja.

Posebni pravilnik
- Službeni dokument kojeg izdaje organizator natjecanja i kojim se utvrðuju detalji pojedinog natjecanja koji nisu obuhvaæeni pravilnicima. Podliježe odobrenju nadležnog športskog tijela, a odobren služi i kao dozvola za organiziranje natjecanja izdana od strane HROS-a.

Program
- Službeni dokument kojeg izdaje organizator natjecanja, a sadrži obavijesti za javnost o pojedinostima tog natjecanja.

Prijava za natjecanje
- Oblik ugovora izmeðu organizatora natjecanja i vozača - suvozača, kojim se vozač obvezuje da će nastupiti na natjecanju za koje se prijavljuje, ukoliko ga organizator na isto primi.

Rekord
- Najbolji rezultat koji je postignut pod odreðenim uvjetima.

Rekord staze
- Najbolji rezultat postavljen na odreðenoj stazi, izražen u vremenu utrošenom od startne do ciljne crte u jednom krugu ili prolasku staze.

Prigovor
- Formalna pisana izjava o neslaganju s nekim propustom ili postupkom organizatora, suca ili vozača, u vezi s pojedinim elementima natjecanja ili s utvrðenim rezultatima natjecanja. Ulaže ga vozač ili drugi sudionici natjecanja koji za to imaju interes, u skladu s procedurom utvrðenom u pojedinim pravilnicima.

Žalba
- Redovno pravno sredstvo koje se koristi u žalbenom postupku (podnosi se višem tijelu unutar organizacijske strukture HROS-a, protiv odluke nižeg tijela HROS-a).

Isključenje
- Zabrana daljnjeg sudjelovanja na odreðenom natjecanju ili više natjecanja istog skupa.

Suspenzija
- Privremeno oduzimanje prava sudjelovanja ili obavljanja dužnosti na natjecanjima, do donošenja pravovaljane odluke ili ukidanja suspenzije.

Diskvalifikacija
- Vremenski ogranièen gubitak prava sudjelovanja ili obavljanja dužnosti u ma kojem svojstvu na natjecanjima u automoto športovima susretima i izložbama, Nadležan iskljuèivo HROS.

Žiri (Športska komisija) -
Vrhovno športsko (izvršno), tijelo na natjecanju. Koje odluèuje kod svih spornih odluka.

Totalizator
- Službena potvrda koja sadrži: Ime i prezime vozača. Naziv kluba, postignuto vrijeme,penaliziran čunj,crtu,krivi smjer, vk, pk. Sve zbrojeno i pretvoreno u bodove.Predsjednik Upravnog odbora HROS-a
Doc.dr.sc. Antun Presečki