Pravilnik o registraciji i označavanju vozila

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 242. stavka 4. i članka 303. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA
(autorski pročišćen tekst)

 Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način registracije, označavanja i odjave motornih, priključnih i oldtimer vozila (u daljnjem tekstu: vozila), oblik, boja, veličina i sadržaj obrasca prometne dozvole i knjižice vozila, izvozne prometne dozvole, prometne dozvole za prenosive pločice, registarskih, izvoznih, prenosivih i pokusnih pločica, način vođenja evidencija o registriranim i označenim vozilima i pločicama, uvjeti koje moraju ispunjavati stanice za tehnički pregled vozila za obavljanje poslova registracije vozila te oznake registracijskih područja.

Članak 2.

Registraciju vozila obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) prema prebivalištu ili sjedištu vlasnika vozila.

Stanice za tehnički pregled vozila mogu obavljati ispis registracijskog lista, prometne dozvole i knjižice vozila te produljenje valjanosti prometne dozvole.

Stanice za tehnički pregled vozila mogu obavljati registraciju vozila ako ispunjavaju propisane uvjete i imaju ovlaštenje.

Članak 3.

Nadležno tijelo registrirat će vozilo ako vlasnik vozila priloži:

 1. dokaz o vlasništvu vozila,

 2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama,

 3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila,

 4. osobnu iskaznicu.

 5. potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.

 Za registraciju oldtimer vozila, uz dokaze iz stavka 1. ovog članka, prilaže se i dokaz da je vozilo po posebnom propisu razvrstano u kategoriju oldtimer vozila.

 Članak 4.

Tehnička ispravnost vozila dokazuje se ovjerenim obrascima registracijskog lista koji izdaje stanica za tehnički pregled vozila.

 Obrazac registracijskog lista (Obrazac 1) bijele je boje, veličine 210 mm x 297 mm.

 Članak 5.

Vlasnik vozila dužan je prilikom prvoga tehničkog pregleda vozila u Republici Hrvatskoj dostaviti tehničke podatke koji nisu mjerljivi i koje nije moguće utvrditi u stanici za tehnički pregled vozila, a za nove osobne automobile dostaviti i podatak o prosječnoj specifičnoj emisiji ugljičnog dioksida.

Članak 6.

Registraciju vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njihovog osoblja, obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje na čijem području imaju sjedište.

Registraciju vozila osoblja iz stavka 1. ovog članka mogu obaviti i policijske uprave odnosno policijske postaje na čijem području osoba ima prebivalište, odnosno stalni ili privremeni boravak.

Za registraciju vozila iz stavka 1. ovog članka prilaže se:

1. dokaz o vlasništvu vozila,

2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama

3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila.

Članovi osoblja diplomatskog predstavništva, osim dokaza iz stavka 3. ovoga članka, podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu osobnu iskaznicu.

Strana trgovinska prometna i druga predstavništva i strana dopisništva uz zahtjev za registraciju vozila prilažu rješenje o upisu u registar predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj.

Stranci - stalni službenici u stranim trgovinskim, prometnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtjev za registraciju prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu.

Članak 7.

Registraciju vozila u vlasništvu stranaca koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren privremeni ili stalni boravak obavlja nadležno tijelo prema mjestu boravka stranca.

Nadležno tijelo registrirat će vozilo iz stavka 1. ovog članka ako stranac pored dokaza iz članka 3. ovog Pravilnika priloži:

1. putnu ispravu u koju je uneseno odobrenje stalnog ili privremenog boravka ili osobnu iskaznicu za stranca ili rješenje o produženju privremenog boravka,

2. rješenje o odobrenju privremenog uvoza - za privremeno uvezena vozila.

Članak 8.

Vozilo je registrirano ovjerom prometne dozvole i knjižice vozila i unosom podataka o vozilu i vlasniku, odnosno korisniku u evidenciju o registriranim vozilima.

Nakon registracije vozila izdaju se registarske pločice.

Članak 9.

Vozilo se registrira na ime vlasnika vozila.

Ako je vozilo vlasništvo nekoliko osoba, registrira se na ime jedne od tih osoba sukladno pisanoj izjavi koju vlasnici daju nadležnom tijelu.

Ako je vlasnik vozila leasing društvo, u prometnu dozvolu se uz vlasnika vozila, u prostor za napomenu upisuje i korisnik leasing vozila.

Ako je vlasnik vozila obrt, u prometnu dozvolu i knjižicu vozila upisuje se OIB vlasnika obrta i matični broj obrta.

Članak 10.

Obrazac prometne dozvole (Obrazac 2) pravokutnog je oblika, trodijelan, sive boje, otvoren je veličine 210mm × 105 mm, a savijen 70mmx105mm.

Obrazac 2 izrađen je od papira s integriranim vodenim znakom, koji se sastoji od elemenata teksta »HRVATSKA« i »HR«. Zaštitna boja na obrascu nalazi se u otisnutoj numeraciji. Obrazac je zaštićen UV luminiscirajućom bojom.

Sastavni dio prometne dozvole za vozila iz članka 257. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama je karton izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila. Obrazac kartona (Obrazac 3) pravokutnog je oblika, dvodijelan i veličine 105mm × 148 mm.

Članak 11.

Obrazac knjižice vozila (Obrazac 4) pravokutnog je oblika, trodijelan, bijele boje, otvoren je veličine 210mm × 105mm, a savijen 70mm × 105mm.

Obrazac 4 izrađen je od papira s integriranim vodenim znakom, koji se sastoji od elemenata teksta »HRVATSKA« i »HR«. Zaštitna boja na obrascu nalazi se u otisnutoj numeraciji. Obrazac je zaštićen UV luminiscirajućom bojom.

Članak 12.

Podaci u Obrascu 2 i 4 ispisuju se strojno.

Članak 13.

Registarske pločice za vozila izrađene su od metala, presvučene reflektirajućom folijom, bijele su boje na kojima je crnim slovima otisnuta oznaka registracijskog područja i registarski broj vozila. Između oznake registracijskog područja i registarskog broja otisnut je grb Republike Hrvatske.

Registarski broj vozila sastoji se od tri ili četiri numeričke i jedne ili dvije slovne oznake.

Na registarskim pločicama za vozila stranaca kojima je odobren privremeni ili stalni boravak, za privremeno registrirana vozila i za vozila stranih trgovinskih, prometnih, kulturnih i drugih predstavništava, stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika, otisnute brojke i slova zelene su boje.

Na registarskim pločicama za vozila koja ne odgovaraju propisanim uvjetima glede dimenzija (duljina, širina, visina) odnosno čija je najveća dopuštena masa veća od propisane, odnosno koja premašuju dopuštena osovinska opterećenja, otisnute brojke i slova crvene su boje.

Oblik i sadržaj registarskih pločica za vozila, uključujući traktore i radne strojeve, osim registarskih pločica za motocikle, četverocikle, lake četverocikle i mopede, tiskan je na Obrascu 5.

Oblik i sadržaj registarskih pločica za vozila, uključujući traktore i radne strojeve, na koje se zbog njihove konstrukcije ne može pričvrstiti registarska pločica iz stavka 5. ovog članka, tiskan je na Obrascu 6.

Oblik i sadržaj registarskih pločica za motocikle i četverocikle tiskan je na Obrascu 7, a za mopede i lake četverocikle na Obrascu 8.

Broj registarskih pločica za oldtimere sastoji se od slovne oznake PV i tri ili četiri numeričke oznake.

Na dimenzije i oblik registarskih pločica za oldtimere odgovarajuće se primjenjuju stavci 5., 6. i 7. ovog članka i članak 17. stavak 1. ovog Pravilnika.

Članak 14.

Vlasnik vozila može po izboru odabrati najmanje tri do najviše sedam brojčanih ili slovnih znakova ili u kombinaciji na dijelu registarske pločice iza oznake registracijskog područja i grba Republike Hrvatske. U slučaju izbora numeričkih znakova obvezno je odabrati najmanje jedan slovni znak.

Između brojčanih i slovnih oznaka obvezna je crtica koja se računa kao jedan od znakova.

Registarski broj iz stavka 1. ovoga članka simetrično je otisnut te uključuje i strana slova x, y i w.

Oblik i sadržaj registarskih pločica iz stavka 1. ovoga članka uključujući traktore i radne strojeve, osim za motocikle, četverocikle, lake četverocikle i mopede, tiskan je na Obrascu 9.

 

Oblik i sadržaj registarskih pločica iz stavka 1. ovoga članka za vozila, uključujući traktore i radne strojeve, na koje se zbog njihove konstrukcije ne može pričvrstiti registarska pločica iz stavka 4. ovog članka, tiskan je na Obrascu 10.

Oblik i sadržaj registarskih pločica iz stavka 1. ovoga članka za motocikle i četverocikle tiskan je na Obrascu 11, a za mopede i lake četverocikle na Obrascu 12.

Natpis na registarskim pločicama iz stavka 1. ovoga članka po svom sadržaju ne smije biti provokativan, neetičan ili protivan pravnom poretku.

Na registarskim pločicama iz članka 16. ovog Pravilnika nije moguć izbor znakova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 15.

Pravo korištenja registarskih pločica iz članka 14. ovoga Pravilnika je pet godina od dana registracije vozila.

Pravo korištenja iz stavka 1. ovoga članka može se produžavati svakih pet godina uplatom propisane naknade.

Ako vlasnik vozila u roku 30 dana od isteka prava korištenja iz stavka 1. i 2. ovog članka ne uplati propisanu naknadu, dužan je vratiti registarske pločice, prometna dozvola se poništava, a u knjižicu vozila se upisuje odjava vozila.

Članak 16.

Registarske pločice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja plave su boje, a otisnute brojke i slova su žute boje, te sadrže: brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo, slovnu oznaku djelatnosti predstavništva, odnosno statusa osobe u tim predstavništvima i registarski broj vozila.

Slovne oznake djelatnosti predstavništava odnosno statusa osobe u tim predstavništvima na registarskim pločicama su:
1. »A« - za vozila u vlasništvu diplomatskih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja koja imaju diplomatski status (Obrazac 13).
2. »C« - za vozila u vlasništvu konzularnih predstavništava i njihova osoblja koja imaju konzularni status (Obrazac 14),
3. »M« - za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, a nemaju diplomatski status (Obrazac 15).

Za vozila iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka uz registarsku pločicu izdaje se i dopunska pločica elipsasta oblika crne boje sa slovima otisnutim žutom bojom: za vozila kojima se koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije - pločica sa slovima »CMD«, za vozila kojima se koristi osoba s diplomatskim statusom - pločica sa slovima »CD«, a za vozila kojima se koristi konzularni dužnosnik pločica sa slovima »CC« (Obrazac 16).

Članak 17.

Slovna oznaka na registarskim pločicama upisuje se latiničnim pismom, a registarski broj arapskim brojkama. Oblik slova i brojki tiskan je na Obrascu 17, a izgled grba na Obrascu 18.

Oblik brojčanih i slovnih oznaka na registarskim pločicama iz članka 14. ovog Pravilnika tiskan je na Obrascu 19, a izgled grba na Obrascu 18.

Članak 18.

O registriranim vozilima nadležno tijelo vodi evidenciju u kartoteci i na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 19.

Kartoteka vozila sastoji se od dosjea vozila, a slaže se i vodi prema abecednom slijedu i broju registarske oznake vozila.

Evidencija vozila na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova sadrži podatke o nadležnom tijelu, registarskoj oznaci, prometnoj dozvoli, knjižici vozila, osiguranju, vlasniku i korisniku te tehničkom pregledu vozila i tehničkim podacima vozila.

Članak 19a.

Evidencija iz članka 19. stavka 2. ovog Pravilnika će, za vozila koja su stečena uz naknadu, sadržavati i podatak o nabavnoj vrijednosti vozila ako se vozilo prvi put registrira u Republici Hrvatskoj ili ako se vozilo koje je već bilo registrirano u Republici Hrvatskoj, registrira na novog vlasnika.

Nabavna vrijednost vozila upisuje se na informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova na temelju jedinstvene carinske deklaracije, odnosno računa izdanog u Republici Hrvatskoj.

Članak 20.

Evidencija iz članka 19. stavka 2. ovog Pravilnika će na temelju rješenja o ovrsi sadržavati i zabilježbu ovrhe na motornom vozilu, upisom ograničenja: »ovrha - zabrana otuđenja«, a na temelju pravomoćnog zaključka Službe upisa Financijske agencije evidencija će sadržavati i broj zaključka o upisu sudskog ili javnobilježničkog osiguranja tražbine vjerovnika.

Ograničenje: »ovrha - zabrana otuđenja« i pravo ili mjera iz zaključka o upisu, upisuju se u prometnu dozvolu i knjižicu vozila u prostor za napomenu.

Članak 21.

Nadležno tijelo, na temelju posebnog zaključka suda kojim je određeno brisanje prava vlasništva ovršenika na prodanom vozilu, bez odgode briše ograničenje: »ovrha - zabrana otuđenja« i upisuje odjavu vozila na informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova.

Nadležno tijelo će, na temelju zaključka suda kojim ovlašćuje kupca na upis prava vlasništva na kupljenom vozilu, registrirati vozilo.

Nadležno tijelo će, nakon obavljenih radnji iz stavka 1. ovoga članka, pozvati ovršenika (bivšeg vlasnika) radi evidentiranja odjave vozila u prometnoj dozvoli i knjižici vozila.

Ako se ovršenik (bivši vlasnik) ne odazove pozivu nadležnog tijela radi evidentiranja odjave vozila u prometnoj dozvoli i knjižici vozila, nadležno tijelo će rješenjem poništiti prometnu dozvolu i knjižicu vozila.

 Članak 22.

Lake prikolice označavaju stanice za tehnički pregled vozila registarskim pločicama za priključna vozila s nezavisnim registarskim brojem od vučnog vozila, ako se na tehničkom pregledu utvrdi njihova ispravnost.

Članak 23.

Tehnički pregled lake prikolice ovjerava se u »Kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice«, sukladno Pravilniku o tehničkim pregledima vozila, nakon čega stanica za tehnički pregled vozila ispisuje i ovjerava registracijski list.

Članak 24.

Stanica za tehnički pregled vozila obvezna je ovjereni obrazac registracijskog lista iz članka 23. ovog Pravilnika dostaviti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika lake prikolice isti ili sljedeći dan.

Članak 25.

O označenim lakim prikolicama vodi se evidencija na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o vlasniku, registarskoj oznaci lake prikolice, kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice, osiguranju te tehničkom pregledu i tehničkim podacima lake prikolice.

Članak 25a.

Evidencija iz članka 25. stavka 2. ovog Pravilnika će, za lake prikolice koje su stečene uz naknadu, sadržavati i podatak o nabavnoj vrijednosti lake prikolice ako se laka prikolica prvi put označava u Republici Hrvatskoj ili ako se laka prikolica koja je već u evidenciji označenih lakih prikolica u Republici Hrvatskoj, evidentira na novog vlasnika.

Nabavna vrijednost lake prikolice upisuje se na informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova na temelju jedinstvene carinske deklaracije, odnosno računa izdanog u Republici Hrvatskoj.

Članak 26.

Vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj prilikom napuštanja teritorija Republike Hrvatske mora imati oznaku Republike Hrvatske, bijele boje, elipsastog oblika čija je vodoravna os dužine 175 mm, a okomita 115 mm. Na njoj su otisnuta slova »HR« crne boje, visine 80 mm, dok je širina ispisane crte 10 mm.

Članak 27.

Pokusne pločice (Obrazac 20 i Obrazac 21) bijele su boje, s oznakama i brojevima crne boje.

Pokusne pločice za obavljanje tehničkog pregleda vozila (Obrazac 22 i Obrazac 23) bijele su boje, s brojevima i oznakama crne boje.

Pokusne pločice iz stavka 1. i 2. ovog članka izrađene su od retro-reflektivnog bijelog laminata s integriranim zaštitnim elementima.

Za izdane pokusne pločice izdaje se potvrda.

Obrazac potvrde o izdavanju pokusnih pločica (Obrazac 24) bijele je boje, veličine 210mm × 150mm.

Članak 28.

O izdanim pokusnim pločicama nadležno tijelo vodi evidenciju na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Evidencija sadrži podatke o nadležnom tijelu, oznaci, vozilu, osiguranju, roku važenja, vlasniku i korisniku te tehničkom pregledu vozila.

Evidencija o pokusnim pločicama koje su odobrene osobama iz članka 252. stavka 6. i. 7 Zakona o sigurnosti prometa na cestama sadrži podatke o nadležnom tijelu, oznakama, pravnoj odnosno fizičkoj osobi obrtniku te odobrenju Ministarstva unutarnjih poslova.

 Članak 29.

Za prenosive pločice izdaje se prometna dozvola i knjižica prometnih potvrda.

Članak 30.

Obrazac prometne dozvole za prenosive pločice (Obrazac 25) pravokutnog je oblika, sive boje, dvodijelan, otvoren je veličine 148mmx105mm, a savijen 74mmx105mm.

Članak 31.

Knjižica prometnih potvrda pravokutnog je oblika sive boje, veličine 210mm × 148,5mm, a sastoji se od 50 potvrda označenih rednim brojevima.

Potvrda se ispunjava u dva primjerka, prvi primjerak se izdaje vozaču, a kopija potvrde ostaje u knjižici prometnih potvrda.

Potvrda se izdaje najduže na rok do 7 dana.

Obrazac prometne potvrde (Obrazac 26) bijele je boje, veličine 210mm × 148,5mm.

Knjižica prometnih potvrda s kopijama potvrda služi kao evidencija o izdanim potvrdama.

Članak 32.

Prenosive pločice za vozila izrađene su od metala, presvučene reflektirajućom folijom, bijele su boje na kojima je crnim slovima otisnuta oznaka registracijskog područja i broj prenosive pločice. Između oznake registracijskog područja i broja prenosive pločice otisnut je grb Republike Hrvatske.

Broj prenosivih pločica sastoji se od slovne oznake PP i tri ili četiri numeričke oznake.

Na dimenzije i oblik prenosivih pločica odgovarajuće se primjenjuje članak 13. stavci 5., 6. i 7. i članak 17. stavak 1. ovog Pravilnika.

Članak 33.

O izdanim prenosivim pločicama nadležno tijelo vodi evidenciju na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Evidencija sadrži podatke o nadležnom tijelu, oznaci, prometnoj dozvoli, osiguranju, vlasniku i svrsi korištenja.

 

 

Članak 34.

Umjesto nestalih prenosivih pločica izdaju se nove prenosive pločice.

 

Oštećena prenosiva pločica zamijenit će se novom s istim oznakama.

 

 

Članak 35.

Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja izdat će izvozne pločice ako vlasnik vozila priloži:

 

1. dokaz o vlasništvu vozila,

 

2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama,

 

3. dokaz o tehničkoj ispravnosti,

 

4. osobnu iskaznicu.

 

Uz izvozne pločice izdaje se prometna dozvola s oznakom »IZVOZNA« (IZVOZNA PROMETNA DOZVOLA).

 

 

Članak 36.

Izvozne pločice izrađene su od metala, presvučene reflektirajućom folijom, zelene su boje na kojima je žutim slovima otisnuta oznaka RH i broj izvozne pločice. Između oznake RH i broja izvozne pločice otisnut je grb Republike Hrvatske.

 

Broj izvozne pločice sastoji se od tri ili četiri numeričke i jedne ili dvije slovne oznake.

 

Na dimenzije i oblik izvoznih pločica odgovarajuće se primjenjuje članak 13. stavci 5., 6. i 7. i članak 17. stavak 1. ovog Pravilnika.

 

 

Članak 37.

O izdanim izvoznim pločicama nadležno tijelo vodi evidenciju na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Evidencija sadrži podatke o nadležnom tijelu, oznaci, prometnoj dozvoli, osiguranju, vlasniku, tehničkom pregledu vozila i tehničkim podacima vozila te državi u koju se vozilo izvozi.

 

 

Članak 38.

Umjesto nestalih izvoznih pločica izdaju se nove izvozne pločice.

 

Oštećena izvozna pločica zamijenit će se novom s istim oznakama.

 

 

Članak 39.

Vlasnik registriranog vozila može u nadležnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji odjaviti vozilo.

 

Prilikom odjave vozila vlasnik vozila dužan je vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu i knjižicu vozila radi evidentiranja odjave vozila.

 

Prilikom odjave vozila vrste M1, N1 i L5 vlasnik vozila dužan je priložiti Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila po posebnom propisu ili Izjavu o mjestu čuvanja vozila osim u slučaju odjave oldtimer vozila.

 

Obrazac Izjave o mjestu čuvanju vozila (Obrazac 27) bijele je boje veličine 297mm × 210mm.

 

Nakon odjave vozila nadležno tijelo poništava registarske pločice.

 

Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka nadležno tijelo na zahtjev vlasnika registarskih pločica čuva registarske pločice 90 dana od dana odjave vozila. Ako vlasnik registarskih pločica nakon poništenja podnese zahtjev za registraciju vozila izdat će se, o njegovom trošku, registarske pločice s istim oznakama.

 

 

Članak 40.

Prodavatelj vozila dužan je u nadležnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od 15 dana od prodaje vozila odjaviti vozilo, vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu i knjižicu vozila radi evidentiranja odjave vozila.

 

Odjavu vozila iz stavka 1. ovog članka može izvršiti i kupac vozila uz predočenje dokaza o vlasništvu u nadležnom tijelu prema mjestu prebivališta ili sjedišta kupca.

 

Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka nisu dužne vratiti registarske pločice ako su kupoprodajnim ugovorom ili pisanom izjavom danom u nadležnom tijelu ustupljene kupcu i ako se pri promjeni vlasništva ne mijenja registracijsko područje.

 

 

Članak 41.

Ako vlasnik vozila nije u mogućnosti vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu i knjižicu vozila, a prometna dozvola je istekla više od jedne godine nadležno tijelo će, na zahtjev vlasnika ili po službenoj dužnosti, nakon provedenog postupka, donijeti rješenje o odjavi vozila.

 

 

Članak 42.

Vlasnik prenosivih pločica kojima je istekao rok valjanosti prometne dozvole dužan je u roku od 15 dana nadležnom tijelu vratiti prenosive pločice, prometnu dozvolu i neiskorištene potvrde iz knjižice prometnih potvrda radi poništenja.

 

Pravo korištenja prenosivih pločica s istim oznakama može se produžavati na temelju rješenja kojim se odobrava izdavanje prenosivih pločica i uplatom propisane naknade.

 

 

Članak 43.

Promjena vlasnika vozila, promjena prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila ili promjena registarske oznake evidentira se u knjižici vozila i izdaje se nova prometna dozvola.

 

Ako se mijenja vrsta, marka ili tip vozila, broj šasije i oblik karoserije izdaju se nove isprave. Promjene ostalih tehničkih podataka te bitne tehničke karakteristike vozila za koje nisu propisane rubrike u prometnoj dozvoli i knjižici vozila upisuju se u prometnu dozvolu i knjižicu vozila u prostor za napomenu.

 

Uz prijavu promjene vlasnik vozila dužan je priložiti ispravu kojom dokazuje promjenu iz stavka 1. ili 2. ovog članka.

 

Promjena podataka u knjižici vozila i prometnoj dozvoli može se izvršiti ako su ispunjeni i ostali uvjeti iz članka 3. ovog Pravilnika.

 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako se promjenom prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila ne mijenja nadležno tijelo koje vozilo vodi u evidenciji, promjena prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila evidentira se u prometnoj dozvoli u prostor za napomenu.

 

 

Članak 44.

Nove registarske pločice izdat će se za vozilo koje se registrira u drugom registracijskom području i umjesto nestalih registarskih pločica.

 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako je nestala jedna registarska pločica s vozila koje mora imati dvije registarske pločice, na zahtjev vlasnika vozila, izdat će se registarska pločica s istim oznakama nakon 30 dana od dana prijave nestanka registarske pločice.

 

Oštećena registarska pločica zamijenit će se novom s istim oznakama.

 

 

Članak 45.

Vlasnik vozila dužan je bez odgode prijaviti nestanak prometne dozvole, knjižice vozila i registarskih pločica nadležnom tijelu na čijem području su prometna dozvola, knjižica vozila odnosno registarske pločice nestale.

 

 

Članak 46.

U slučaju nestanka, dotrajalosti ili oštećenosti prometne dozvole ili knjižice vozila, zahtjev za izdavanje nove prometne dozvole ili knjižice vozila vlasnik vozila podnosi nadležnom tijelu koje je vozilo registriralo.

 

 

Članak 47.

Evidencija vozila na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova čuva se trajno.

 

Evidencija vozila u kartoteci čuva se 10 godina nakon odjave vozila.

 

Ostala dokumentacija o registraciji vozila čuva se najmanje dvije godine.

 

Nadležno tijelo dužno je registarske pločice, koje vlasnik iz bilo kojeg razloga nije preuzeo, čuvati 90 dana, nakon čega ih poništava.

 

Stanice za tehnički pregled vozila dužne su prometne dozvole, knjižice vozila, odnosno registarske pločice koje se iz bilo kojeg razloga ne mogu koristiti čuvati najmanje 180 dana, nakon čega se poništavaju.

 

 

Članak 48.

Za poslove iz članka 2. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika stanice za tehnički pregled vozila moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

1. mora imati kasu ili željezni ormar za čuvanje obrazaca prometnih dozvola, knjižica vozila i r egistarskih pločica,

 

2. mora imati informatički sustav koji omogućava primjenu jedinstvenoga informatičkog rješenja stručne organizacije iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za automatsku obradu podataka o obavljenim poslovima,

 

3. mora imati propise kojima je regulirana registracija vozila,

 

4. mora imati osiguran dostatan broj registarskih pločica, prometnih dozvola, knjižica vozila i drugih potrebnih obrazaca,

 

5. djelatnici zaposleni na poslovima registracije vozila moraju imati dopuštenje (licencu) koje je izdano od Ministarstva unutarnjih poslova,

 

6. mora imati najmanje jedan telefon i telefaks,

 

7. mora imati osiguran dostatan broj uređaja za ispisivanje podataka u ispravama za vozila.

 

 

Članak 49.

Podatke o obavljenim poslovima iz članka 2. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama dužna je dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova sustavom za elektronički prijenos podataka, a stanica za tehnički pregled vozila dužna je dostaviti registracijske listove policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila isti ili sljedeći dan.

 

 

Članak 50.

Stanica za tehnički pregled vozila dužna je prilikom obavljanja tehničkog pregleda za nove osobne automobile koji se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj evidentirati podatak o prosječnoj specifičnoj emisiji ugljičnog dioksida.

 

Obrađene podatke iz stavka 1. ovog članka stručna organizacija putem informatičkog sustava dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova koje ih dostavlja Europskoj komisiji početkom tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na obrascima 28., 29. i 30.

 

 

Članak 51.

Obrasci 1 do 30 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

 

Popis oznaka registracijskih područja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

 

Članak 52.

Registarske pločice lakih prikolica usklađivat će se s člankom 22. ovog Pravilnika kod prvog tehničkog pregleda vozila.

 

 

Članak 53.

Registarske oznake vozila utvrđene Popisom oznaka registracijskih područja koji je sastavni dio Pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila (»Narodne novine« broj: 12/93, 22/93, 19/96 i 149/02) i Pravilnika o registraciji vozila (»Narodne novine«, broj 5/05, 19/05, 41/05, 8/06, 130/06, 13/07 i 68/07) usklađivat će se s Popisom oznaka registracijskih područja iz članka 52. stavka 2. ovog Pravilnika kod prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj i kod promjene vlasnika vozila registriranog u Republici Hrvatskoj.

 

 

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o označavanju i evidentiranju lakih prikolica (»Narodne novine«, broj 21/05) i Pravilnik o registraciji vozila (»Narodne novine«, broj 5/05, 19/05, 41/05, 8/06, 130/06, 13/07 i 68/07) osim članka 4. kojim se propisuje izgled obrasca registracijskog lista, članka 5. kojim se propisuje izgled obrasca ovjere tehničke ispravnosti vozila i produljenja važenja prometne dozvole, članka 11. stavka 1. kojim se propisuje izgled obrasca prometne dozvole i članka 12. kojim se propisuje izgled obrasca knjižice vozila, a koji ostaju na snazi do dana pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

 

 

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 4. stavka 2., članka 10. stavka 1. i članka 11. stavka 1. koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

 

 

Odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila («Narodne novine», broj 89/10 od 19.07.2010.) koje su preostale nakon autorskog pročišćavanja teksta Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

 

 

Članak 7.

U Pravilniku o registraciji vozila (»Narodne novine«, broj 5/05, 19/05, 41/05, 8/06, 130/06, 13/07 i 68/07), u obrascu prometne dozvole (Obrazac 3) koji je njegov sastavni dio, riječi: »Godina proizvodnje« zamjenjuju se riječima: »U prometu od«, ispod riječi »prezime« dodaju se slova: »OIB«, slova: »MB« zamjenjuju se slovima: »OIB«, a u Obrascu 5, riječi: »Godina proizvodnje« zamjenjuju se riječima: »U prometu od«, a slova: »MB« zamjenjuju se slovima: »OIB«.

 

Prometne dozvole i knjižice vozila usklađivat će se sa stavkom 1. ovog članka kod prvog tehničkog pregleda vozila nakon popunjenosti prometne dozvole.«

 

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 7. koji stupa na snagu 1. rujna 2010. godine.

 

Broj: 511-01-152-34972/4-2010
Zagreb, 9. srpnja 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 242. stavka 4. i članka 303. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA
(autorski pročišćen tekst)

 Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način registracije, označavanja i odjave motornih, priključnih i oldtimer vozila (u daljnjem tekstu: vozila), oblik, boja, veličina i sadržaj obrasca prometne dozvole i knjižice vozila, izvozne prometne dozvole, prometne dozvole za prenosive pločice, registarskih, izvoznih, prenosivih i pokusnih pločica, način vođenja evidencija o registriranim i označenim vozilima i pločicama, uvjeti koje moraju ispunjavati stanice za tehnički pregled vozila za obavljanje poslova registracije vozila te oznake registracijskih područja.

Članak 2.

Registraciju vozila obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) prema prebivalištu ili sjedištu vlasnika vozila.

Stanice za tehnički pregled vozila mogu obavljati ispis registracijskog lista, prometne dozvole i knjižice vozila te produljenje valjanosti prometne dozvole.

Stanice za tehnički pregled vozila mogu obavljati registraciju vozila ako ispunjavaju propisane uvjete i imaju ovlaštenje.

Članak 3.

Nadležno tijelo registrirat će vozilo ako vlasnik vozila priloži:

 1. dokaz o vlasništvu vozila,

 2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama,

 3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila,

 4. osobnu iskaznicu.

 5. potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.

 Za registraciju oldtimer vozila, uz dokaze iz stavka 1. ovog članka, prilaže se i dokaz da je vozilo po posebnom propisu razvrstano u kategoriju oldtimer vozila.

 Članak 4.

Tehnička ispravnost vozila dokazuje se ovjerenim obrascima registracijskog lista koji izdaje stanica za tehnički pregled vozila.

 Obrazac registracijskog lista (Obrazac 1) bijele je boje, veličine 210 mm x 297 mm.

 Članak 5.

Vlasnik vozila dužan je prilikom prvoga tehničkog pregleda vozila u Republici Hrvatskoj dostaviti tehničke podatke koji nisu mjerljivi i koje nije moguće utvrditi u stanici za tehnički pregled vozila, a za nove osobne automobile dostaviti i podatak o prosječnoj specifičnoj emisiji ugljičnog dioksida.

Članak 6.

Registraciju vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njihovog osoblja, obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje na čijem području imaju sjedište.

Registraciju vozila osoblja iz stavka 1. ovog članka mogu obaviti i policijske uprave odnosno policijske postaje na čijem području osoba ima prebivalište, odnosno stalni ili privremeni boravak.

Za registraciju vozila iz stavka 1. ovog članka prilaže se:

1. dokaz o vlasništvu vozila,

2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama

3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila.

Članovi osoblja diplomatskog predstavništva, osim dokaza iz stavka 3. ovoga članka, podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu osobnu iskaznicu.

Strana trgovinska prometna i druga predstavništva i strana dopisništva uz zahtjev za registraciju vozila prilažu rješenje o upisu u registar predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj.

Stranci - stalni službenici u stranim trgovinskim, prometnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtjev za registraciju prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu.

Članak 7.

Registraciju vozila u vlasništvu stranaca koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren privremeni ili stalni boravak obavlja nadležno tijelo prema mjestu boravka stranca.

Nadležno tijelo registrirat će vozilo iz stavka 1. ovog članka ako stranac pored dokaza iz članka 3. ovog Pravilnika priloži:

1. putnu ispravu u koju je uneseno odobrenje stalnog ili privremenog boravka ili osobnu iskaznicu za stranca ili rješenje o produženju privremenog boravka,

2. rješenje o odobrenju privremenog uvoza - za privremeno uvezena vozila.

Članak 8.

Vozilo je registrirano ovjerom prometne dozvole i knjižice vozila i unosom podataka o vozilu i vlasniku, odnosno korisniku u evidenciju o registriranim vozilima.

Nakon registracije vozila izdaju se registarske pločice.

Članak 9.

Vozilo se registrira na ime vlasnika vozila.

Ako je vozilo vlasništvo nekoliko osoba, registrira se na ime jedne od tih osoba sukladno pisanoj izjavi koju vlasnici daju nadležnom tijelu.

Ako je vlasnik vozila leasing društvo, u prometnu dozvolu se uz vlasnika vozila, u prostor za napomenu upisuje i korisnik leasing vozila.

Ako je vlasnik vozila obrt, u prometnu dozvolu i knjižicu vozila upisuje se OIB vlasnika obrta i matični broj obrta.

Članak 10.

Obrazac prometne dozvole (Obrazac 2) pravokutnog je oblika, trodijelan, sive boje, otvoren je veličine 210mm × 105 mm, a savijen 70mmx105mm.

Obrazac 2 izrađen je od papira s integriranim vodenim znakom, koji se sastoji od elemenata teksta »HRVATSKA« i »HR«. Zaštitna boja na obrascu nalazi se u otisnutoj numeraciji. Obrazac je zaštićen UV luminiscirajućom bojom.

Sastavni dio prometne dozvole za vozila iz članka 257. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama je karton izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila. Obrazac kartona (Obrazac 3) pravokutnog je oblika, dvodijelan i veličine 105mm × 148 mm.

Članak 11.

Obrazac knjižice vozila (Obrazac 4) pravokutnog je oblika, trodijelan, bijele boje, otvoren je veličine 210mm × 105mm, a savijen 70mm × 105mm.

Obrazac 4 izrađen je od papira s integriranim vodenim znakom, koji se sastoji od elemenata teksta »HRVATSKA« i »HR«. Zaštitna boja na obrascu nalazi se u otisnutoj numeraciji. Obrazac je zaštićen UV luminiscirajućom bojom.

Članak 12.

Podaci u Obrascu 2 i 4 ispisuju se strojno.

Članak 13.

Registarske pločice za vozila izrađene su od metala, presvučene reflektirajućom folijom, bijele su boje na kojima je crnim slovima otisnuta oznaka registracijskog područja i registarski broj vozila. Između oznake registracijskog područja i registarskog broja otisnut je grb Republike Hrvatske.

Registarski broj vozila sastoji se od tri ili četiri numeričke i jedne ili dvije slovne oznake.

Na registarskim pločicama za vozila stranaca kojima je odobren privremeni ili stalni boravak, za privremeno registrirana vozila i za vozila stranih trgovinskih, prometnih, kulturnih i drugih predstavništava, stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika, otisnute brojke i slova zelene su boje.

Na registarskim pločicama za vozila koja ne odgovaraju propisanim uvjetima glede dimenzija (duljina, širina, visina) odnosno čija je najveća dopuštena masa veća od propisane, odnosno koja premašuju dopuštena osovinska opterećenja, otisnute brojke i slova crvene su boje.

Oblik i sadržaj registarskih pločica za vozila, uključujući traktore i radne strojeve, osim registarskih pločica za motocikle, četverocikle, lake četverocikle i mopede, tiskan je na Obrascu 5.

Oblik i sadržaj registarskih pločica za vozila, uključujući traktore i radne strojeve, na koje se zbog njihove konstrukcije ne može pričvrstiti registarska pločica iz stavka 5. ovog članka, tiskan je na Obrascu 6.

Oblik i sadržaj registarskih pločica za motocikle i četverocikle tiskan je na Obrascu 7, a za mopede i lake četverocikle na Obrascu 8.

Broj registarskih pločica za oldtimere sastoji se od slovne oznake PV i tri ili četiri numeričke oznake.

Na dimenzije i oblik registarskih pločica za oldtimere odgovarajuće se primjenjuju stavci 5., 6. i 7. ovog članka i članak 17. stavak 1. ovog Pravilnika.

Članak 14.

Vlasnik vozila može po izboru odabrati najmanje tri do najviše sedam brojčanih ili slovnih znakova ili u kombinaciji na dijelu registarske pločice iza oznake registracijskog područja i grba Republike Hrvatske. U slučaju izbora numeričkih znakova obvezno je odabrati najmanje jedan slovni znak.

Između brojčanih i slovnih oznaka obvezna je crtica koja se računa kao jedan od znakova.

Registarski broj iz stavka 1. ovoga članka simetrično je otisnut te uključuje i strana slova x, y i w.

Oblik i sadržaj registarskih pločica iz stavka 1. ovoga članka uključujući traktore i radne strojeve, osim za motocikle, četverocikle, lake četverocikle i mopede, tiskan je na Obrascu 9.

 

Oblik i sadržaj registarskih pločica iz stavka 1. ovoga članka za vozila, uključujući traktore i radne strojeve, na koje se zbog njihove konstrukcije ne može pričvrstiti registarska pločica iz stavka 4. ovog članka, tiskan je na Obrascu 10.

Oblik i sadržaj registarskih pločica iz stavka 1. ovoga članka za motocikle i četverocikle tiskan je na Obrascu 11, a za mopede i lake četverocikle na Obrascu 12.

Natpis na registarskim pločicama iz stavka 1. ovoga članka po svom sadržaju ne smije biti provokativan, neetičan ili protivan pravnom poretku.

Na registarskim pločicama iz članka 16. ovog Pravilnika nije moguć izbor znakova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 15.

Pravo korištenja registarskih pločica iz članka 14. ovoga Pravilnika je pet godina od dana registracije vozila.

Pravo korištenja iz stavka 1. ovoga članka može se produžavati svakih pet godina uplatom propisane naknade.

Ako vlasnik vozila u roku 30 dana od isteka prava korištenja iz stavka 1. i 2. ovog članka ne uplati propisanu naknadu, dužan je vratiti registarske pločice, prometna dozvola se poništava, a u knjižicu vozila se upisuje odjava vozila.

Članak 16.

Registarske pločice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja plave su boje, a otisnute brojke i slova su žute boje, te sadrže: brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo, slovnu oznaku djelatnosti predstavništva, odnosno statusa osobe u tim predstavništvima i registarski broj vozila.

Slovne oznake djelatnosti predstavništava odnosno statusa osobe u tim predstavništvima na registarskim pločicama su:
1. »A« - za vozila u vlasništvu diplomatskih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja koja imaju diplomatski status (Obrazac 13).
2. »C« - za vozila u vlasništvu konzularnih predstavništava i njihova osoblja koja imaju konzularni status (Obrazac 14),
3. »M« - za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, a nemaju diplomatski status (Obrazac 15).

Za vozila iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka uz registarsku pločicu izdaje se i dopunska pločica elipsasta oblika crne boje sa slovima otisnutim žutom bojom: za vozila kojima se koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije - pločica sa slovima »CMD«, za vozila kojima se koristi osoba s diplomatskim statusom - pločica sa slovima »CD«, a za vozila kojima se koristi konzularni dužnosnik pločica sa slovima »CC« (Obrazac 16).

Članak 17.

Slovna oznaka na registarskim pločicama upisuje se latiničnim pismom, a registarski broj arapskim brojkama. Oblik slova i brojki tiskan je na Obrascu 17, a izgled grba na Obrascu 18.

Oblik brojčanih i slovnih oznaka na registarskim pločicama iz članka 14. ovog Pravilnika tiskan je na Obrascu 19, a izgled grba na Obrascu 18.

Članak 18.

O registriranim vozilima nadležno tijelo vodi evidenciju u kartoteci i na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 19.

Kartoteka vozila sastoji se od dosjea vozila, a slaže se i vodi prema abecednom slijedu i broju registarske oznake vozila.

Evidencija vozila na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova sadrži podatke o nadležnom tijelu, registarskoj oznaci, prometnoj dozvoli, knjižici vozila, osiguranju, vlasniku i korisniku te tehničkom pregledu vozila i tehničkim podacima vozila.

Članak 19a.

Evidencija iz članka 19. stavka 2. ovog Pravilnika će, za vozila koja su stečena uz naknadu, sadržavati i podatak o nabavnoj vrijednosti vozila ako se vozilo prvi put registrira u Republici Hrvatskoj ili ako se vozilo koje je već bilo registrirano u Republici Hrvatskoj, registrira na novog vlasnika.

Nabavna vrijednost vozila upisuje se na informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova na temelju jedinstvene carinske deklaracije, odnosno računa izdanog u Republici Hrvatskoj.

Članak 20.

Evidencija iz članka 19. stavka 2. ovog Pravilnika će na temelju rješenja o ovrsi sadržavati i zabilježbu ovrhe na motornom vozilu, upisom ograničenja: »ovrha - zabrana otuđenja«, a na temelju pravomoćnog zaključka Službe upisa Financijske agencije evidencija će sadržavati i broj zaključka o upisu sudskog ili javnobilježničkog osiguranja tražbine vjerovnika.

Ograničenje: »ovrha - zabrana otuđenja« i pravo ili mjera iz zaključka o upisu, upisuju se u prometnu dozvolu i knjižicu vozila u prostor za napomenu.

Članak 21.

Nadležno tijelo, na temelju posebnog zaključka suda kojim je određeno brisanje prava vlasništva ovršenika na prodanom vozilu, bez odgode briše ograničenje: »ovrha - zabrana otuđenja« i upisuje odjavu vozila na informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova.

Nadležno tijelo će, na temelju zaključka suda kojim ovlašćuje kupca na upis prava vlasništva na kupljenom vozilu, registrirati vozilo.

Nadležno tijelo će, nakon obavljenih radnji iz stavka 1. ovoga članka, pozvati ovršenika (bivšeg vlasnika) radi evidentiranja odjave vozila u prometnoj dozvoli i knjižici vozila.

Ako se ovršenik (bivši vlasnik) ne odazove pozivu nadležnog tijela radi evidentiranja odjave vozila u prometnoj dozvoli i knjižici vozila, nadležno tijelo će rješenjem poništiti prometnu dozvolu i knjižicu vozila.

 Članak 22.

Lake prikolice označavaju stanice za tehnički pregled vozila registarskim pločicama za priključna vozila s nezavisnim registarskim brojem od vučnog vozila, ako se na tehničkom pregledu utvrdi njihova ispravnost.

Članak 23.

Tehnički pregled lake prikolice ovjerava se u »Kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice«, sukladno Pravilniku o tehničkim pregledima vozila, nakon čega stanica za tehnički pregled vozila ispisuje i ovjerava registracijski list.

Članak 24.

Stanica za tehnički pregled vozila obvezna je ovjereni obrazac registracijskog lista iz članka 23. ovog Pravilnika dostaviti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika lake prikolice isti ili sljedeći dan.

Članak 25.

O označenim lakim prikolicama vodi se evidencija na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o vlasniku, registarskoj oznaci lake prikolice, kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice, osiguranju te tehničkom pregledu i tehničkim podacima lake prikolice.

Članak 25a.

Evidencija iz članka 25. stavka 2. ovog Pravilnika će, za lake prikolice koje su stečene uz naknadu, sadržavati i podatak o nabavnoj vrijednosti lake prikolice ako se laka prikolica prvi put označava u Republici Hrvatskoj ili ako se laka prikolica koja je već u evidenciji označenih lakih prikolica u Republici Hrvatskoj, evidentira na novog vlasnika.

Nabavna vrijednost lake prikolice upisuje se na informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova na temelju jedinstvene carinske deklaracije, odnosno računa izdanog u Republici Hrvatskoj.

Članak 26.

Vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj prilikom napuštanja teritorija Republike Hrvatske mora imati oznaku Republike Hrvatske, bijele boje, elipsastog oblika čija je vodoravna os dužine 175 mm, a okomita 115 mm. Na njoj su otisnuta slova »HR« crne boje, visine 80 mm, dok je širina ispisane crte 10 mm.

Članak 27.

Pokusne pločice (Obrazac 20 i Obrazac 21) bijele su boje, s oznakama i brojevima crne boje.

Pokusne pločice za obavljanje tehničkog pregleda vozila (Obrazac 22 i Obrazac 23) bijele su boje, s brojevima i oznakama crne boje.

Pokusne pločice iz stavka 1. i 2. ovog članka izrađene su od retro-reflektivnog bijelog laminata s integriranim zaštitnim elementima.

Za izdane pokusne pločice izdaje se potvrda.

Obrazac potvrde o izdavanju pokusnih pločica (Obrazac 24) bijele je boje, veličine 210mm × 150mm.

Članak 28.

O izdanim pokusnim pločicama nadležno tijelo vodi evidenciju na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Evidencija sadrži podatke o nadležnom tijelu, oznaci, vozilu, osiguranju, roku važenja, vlasniku i korisniku te tehničkom pregledu vozila.

Evidencija o pokusnim pločicama koje su odobrene osobama iz članka 252. stavka 6. i. 7 Zakona o sigurnosti prometa na cestama sadrži podatke o nadležnom tijelu, oznakama, pravnoj odnosno fizičkoj osobi obrtniku te odobrenju Ministarstva unutarnjih poslova.

 Članak 29.

Za prenosive pločice izdaje se prometna dozvola i knjižica prometnih potvrda.

Članak 30.

Obrazac prometne dozvole za prenosive pločice (Obrazac 25) pravokutnog je oblika, sive boje, dvodijelan, otvoren je veličine 148mmx105mm, a savijen 74mmx105mm.

Članak 31.

Knjižica prometnih potvrda pravokutnog je oblika sive boje, veličine 210mm × 148,5mm, a sastoji se od 50 potvrda označenih rednim brojevima.

Potvrda se ispunjava u dva primjerka, prvi primjerak se izdaje vozaču, a kopija potvrde ostaje u knjižici prometnih potvrda.

Potvrda se izdaje najduže na rok do 7 dana.

Obrazac prometne potvrde (Obrazac 26) bijele je boje, veličine 210mm × 148,5mm.

Knjižica prometnih potvrda s kopijama potvrda služi kao evidencija o izdanim potvrdama.

Članak 32.

Prenosive pločice za vozila izrađene su od metala, presvučene reflektirajućom folijom, bijele su boje na kojima je crnim slovima otisnuta oznaka registracijskog područja i broj prenosive pločice. Između oznake registracijskog područja i broja prenosive pločice otisnut je grb Republike Hrvatske.

Broj prenosivih pločica sastoji se od slovne oznake PP i tri ili četiri numeričke oznake.

Na dimenzije i oblik prenosivih pločica odgovarajuće se primjenjuje članak 13. stavci 5., 6. i 7. i članak 17. stavak 1. ovog Pravilnika.

Članak 33.

O izdanim prenosivim pločicama nadležno tijelo vodi evidenciju na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Evidencija sadrži podatke o nadležnom tijelu, oznaci, prometnoj dozvoli, osiguranju, vlasniku i svrsi korištenja.

 

 

Članak 34.

Umjesto nestalih prenosivih pločica izdaju se nove prenosive pločice.

 

Oštećena prenosiva pločica zamijenit će se novom s istim oznakama.

 

 

Članak 35.

Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja izdat će izvozne pločice ako vlasnik vozila priloži:

 

1. dokaz o vlasništvu vozila,

 

2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama,

 

3. dokaz o tehničkoj ispravnosti,

 

4. osobnu iskaznicu.

 

Uz izvozne pločice izdaje se prometna dozvola s oznakom »IZVOZNA« (IZVOZNA PROMETNA DOZVOLA).

 

 

Članak 36.

Izvozne pločice izrađene su od metala, presvučene reflektirajućom folijom, zelene su boje na kojima je žutim slovima otisnuta oznaka RH i broj izvozne pločice. Između oznake RH i broja izvozne pločice otisnut je grb Republike Hrvatske.

 

Broj izvozne pločice sastoji se od tri ili četiri numeričke i jedne ili dvije slovne oznake.

 

Na dimenzije i oblik izvoznih pločica odgovarajuće se primjenjuje članak 13. stavci 5., 6. i 7. i članak 17. stavak 1. ovog Pravilnika.

 

 

Članak 37.

O izdanim izvoznim pločicama nadležno tijelo vodi evidenciju na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Evidencija sadrži podatke o nadležnom tijelu, oznaci, prometnoj dozvoli, osiguranju, vlasniku, tehničkom pregledu vozila i tehničkim podacima vozila te državi u koju se vozilo izvozi.

 

 

Članak 38.

Umjesto nestalih izvoznih pločica izdaju se nove izvozne pločice.

 

Oštećena izvozna pločica zamijenit će se novom s istim oznakama.

 

 

Članak 39.

Vlasnik registriranog vozila može u nadležnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji odjaviti vozilo.

 

Prilikom odjave vozila vlasnik vozila dužan je vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu i knjižicu vozila radi evidentiranja odjave vozila.

 

Prilikom odjave vozila vrste M1, N1 i L5 vlasnik vozila dužan je priložiti Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila po posebnom propisu ili Izjavu o mjestu čuvanja vozila osim u slučaju odjave oldtimer vozila.

 

Obrazac Izjave o mjestu čuvanju vozila (Obrazac 27) bijele je boje veličine 297mm × 210mm.

 

Nakon odjave vozila nadležno tijelo poništava registarske pločice.

 

Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka nadležno tijelo na zahtjev vlasnika registarskih pločica čuva registarske pločice 90 dana od dana odjave vozila. Ako vlasnik registarskih pločica nakon poništenja podnese zahtjev za registraciju vozila izdat će se, o njegovom trošku, registarske pločice s istim oznakama.

 

 

Članak 40.

Prodavatelj vozila dužan je u nadležnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od 15 dana od prodaje vozila odjaviti vozilo, vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu i knjižicu vozila radi evidentiranja odjave vozila.

 

Odjavu vozila iz stavka 1. ovog članka može izvršiti i kupac vozila uz predočenje dokaza o vlasništvu u nadležnom tijelu prema mjestu prebivališta ili sjedišta kupca.

 

Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka nisu dužne vratiti registarske pločice ako su kupoprodajnim ugovorom ili pisanom izjavom danom u nadležnom tijelu ustupljene kupcu i ako se pri promjeni vlasništva ne mijenja registracijsko područje.

 

 

Članak 41.

Ako vlasnik vozila nije u mogućnosti vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu i knjižicu vozila, a prometna dozvola je istekla više od jedne godine nadležno tijelo će, na zahtjev vlasnika ili po službenoj dužnosti, nakon provedenog postupka, donijeti rješenje o odjavi vozila.

 

 

Članak 42.

Vlasnik prenosivih pločica kojima je istekao rok valjanosti prometne dozvole dužan je u roku od 15 dana nadležnom tijelu vratiti prenosive pločice, prometnu dozvolu i neiskorištene potvrde iz knjižice prometnih potvrda radi poništenja.

 

Pravo korištenja prenosivih pločica s istim oznakama može se produžavati na temelju rješenja kojim se odobrava izdavanje prenosivih pločica i uplatom propisane naknade.

 

 

Članak 43.

Promjena vlasnika vozila, promjena prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila ili promjena registarske oznake evidentira se u knjižici vozila i izdaje se nova prometna dozvola.

 

Ako se mijenja vrsta, marka ili tip vozila, broj šasije i oblik karoserije izdaju se nove isprave. Promjene ostalih tehničkih podataka te bitne tehničke karakteristike vozila za koje nisu propisane rubrike u prometnoj dozvoli i knjižici vozila upisuju se u prometnu dozvolu i knjižicu vozila u prostor za napomenu.

 

Uz prijavu promjene vlasnik vozila dužan je priložiti ispravu kojom dokazuje promjenu iz stavka 1. ili 2. ovog članka.

 

Promjena podataka u knjižici vozila i prometnoj dozvoli može se izvršiti ako su ispunjeni i ostali uvjeti iz članka 3. ovog Pravilnika.

 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako se promjenom prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila ne mijenja nadležno tijelo koje vozilo vodi u evidenciji, promjena prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila evidentira se u prometnoj dozvoli u prostor za napomenu.

 

 

Članak 44.

Nove registarske pločice izdat će se za vozilo koje se registrira u drugom registracijskom području i umjesto nestalih registarskih pločica.

 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako je nestala jedna registarska pločica s vozila koje mora imati dvije registarske pločice, na zahtjev vlasnika vozila, izdat će se registarska pločica s istim oznakama nakon 30 dana od dana prijave nestanka registarske pločice.

 

Oštećena registarska pločica zamijenit će se novom s istim oznakama.

 

 

Članak 45.

Vlasnik vozila dužan je bez odgode prijaviti nestanak prometne dozvole, knjižice vozila i registarskih pločica nadležnom tijelu na čijem području su prometna dozvola, knjižica vozila odnosno registarske pločice nestale.

 

 

Članak 46.

U slučaju nestanka, dotrajalosti ili oštećenosti prometne dozvole ili knjižice vozila, zahtjev za izdavanje nove prometne dozvole ili knjižice vozila vlasnik vozila podnosi nadležnom tijelu koje je vozilo registriralo.

 

 

Članak 47.

Evidencija vozila na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova čuva se trajno.

 

Evidencija vozila u kartoteci čuva se 10 godina nakon odjave vozila.

 

Ostala dokumentacija o registraciji vozila čuva se najmanje dvije godine.

 

Nadležno tijelo dužno je registarske pločice, koje vlasnik iz bilo kojeg razloga nije preuzeo, čuvati 90 dana, nakon čega ih poništava.

 

Stanice za tehnički pregled vozila dužne su prometne dozvole, knjižice vozila, odnosno registarske pločice koje se iz bilo kojeg razloga ne mogu koristiti čuvati najmanje 180 dana, nakon čega se poništavaju.

 

 

Članak 48.

Za poslove iz članka 2. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika stanice za tehnički pregled vozila moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

1. mora imati kasu ili željezni ormar za čuvanje obrazaca prometnih dozvola, knjižica vozila i r egistarskih pločica,

 

2. mora imati informatički sustav koji omogućava primjenu jedinstvenoga informatičkog rješenja stručne organizacije iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za automatsku obradu podataka o obavljenim poslovima,

 

3. mora imati propise kojima je regulirana registracija vozila,

 

4. mora imati osiguran dostatan broj registarskih pločica, prometnih dozvola, knjižica vozila i drugih potrebnih obrazaca,

 

5. djelatnici zaposleni na poslovima registracije vozila moraju imati dopuštenje (licencu) koje je izdano od Ministarstva unutarnjih poslova,

 

6. mora imati najmanje jedan telefon i telefaks,

 

7. mora imati osiguran dostatan broj uređaja za ispisivanje podataka u ispravama za vozila.

 

 

Članak 49.

Podatke o obavljenim poslovima iz članka 2. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama dužna je dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova sustavom za elektronički prijenos podataka, a stanica za tehnički pregled vozila dužna je dostaviti registracijske listove policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila isti ili sljedeći dan.

 

 

Članak 50.

Stanica za tehnički pregled vozila dužna je prilikom obavljanja tehničkog pregleda za nove osobne automobile koji se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj evidentirati podatak o prosječnoj specifičnoj emisiji ugljičnog dioksida.

 

Obrađene podatke iz stavka 1. ovog članka stručna organizacija putem informatičkog sustava dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova koje ih dostavlja Europskoj komisiji početkom tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na obrascima 28., 29. i 30.

 

 

Članak 51.

Obrasci 1 do 30 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

 

Popis oznaka registracijskih područja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

 

Članak 52.

Registarske pločice lakih prikolica usklađivat će se s člankom 22. ovog Pravilnika kod prvog tehničkog pregleda vozila.

 

 

Članak 53.

Registarske oznake vozila utvrđene Popisom oznaka registracijskih područja koji je sastavni dio Pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila (»Narodne novine« broj: 12/93, 22/93, 19/96 i 149/02) i Pravilnika o registraciji vozila (»Narodne novine«, broj 5/05, 19/05, 41/05, 8/06, 130/06, 13/07 i 68/07) usklađivat će se s Popisom oznaka registracijskih područja iz članka 52. stavka 2. ovog Pravilnika kod prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj i kod promjene vlasnika vozila registriranog u Republici Hrvatskoj.

 

 

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o označavanju i evidentiranju lakih prikolica (»Narodne novine«, broj 21/05) i Pravilnik o registraciji vozila (»Narodne novine«, broj 5/05, 19/05, 41/05, 8/06, 130/06, 13/07 i 68/07) osim članka 4. kojim se propisuje izgled obrasca registracijskog lista, članka 5. kojim se propisuje izgled obrasca ovjere tehničke ispravnosti vozila i produljenja važenja prometne dozvole, članka 11. stavka 1. kojim se propisuje izgled obrasca prometne dozvole i članka 12. kojim se propisuje izgled obrasca knjižice vozila, a koji ostaju na snazi do dana pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

 

 

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 4. stavka 2., članka 10. stavka 1. i članka 11. stavka 1. koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

 

 

Odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila («Narodne novine», broj 89/10 od 19.07.2010.) koje su preostale nakon autorskog pročišćavanja teksta Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

 

 

Članak 7.

U Pravilniku o registraciji vozila (»Narodne novine«, broj 5/05, 19/05, 41/05, 8/06, 130/06, 13/07 i 68/07), u obrascu prometne dozvole (Obrazac 3) koji je njegov sastavni dio, riječi: »Godina proizvodnje« zamjenjuju se riječima: »U prometu od«, ispod riječi »prezime« dodaju se slova: »OIB«, slova: »MB« zamjenjuju se slovima: »OIB«, a u Obrascu 5, riječi: »Godina proizvodnje« zamjenjuju se riječima: »U prometu od«, a slova: »MB« zamjenjuju se slovima: »OIB«.

 

Prometne dozvole i knjižice vozila usklađivat će se sa stavkom 1. ovog članka kod prvog tehničkog pregleda vozila nakon popunjenosti prometne dozvole.«

 

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 7. koji stupa na snagu 1. rujna 2010. godine.

 

Broj: 511-01-152-34972/4-2010
Zagreb, 9. srpnja 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.