Pravilnik o starodobnim vozilima

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

 Na temelju članka 2. stavka 1. točke 29. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008) ministar mora, prometa i infrastrukture, u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ravnateljem Državnog zavoda za mjeriteljstvo, donosi

 

 PRAVILNIK O STARODOBNIM VOZILIMA (OLDTIMERIMA)

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak vrednovanja i razvrstavanja vozila u kategoriju starodobnih vozila, izdavanja Identifikacijske isprave i vođenja jedinstvenog registra starodobnih vozila.

 Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika starodobno vozilo (u daljnjem tekstu: oldtimer) je motorno vozilo:

 – koje je proizvedeno prije trideset i više godina;

 

– koje je radi njegovanja povijesnih naslijeđa i tehničke kulture sačuvano ili ponovno sastavljeno u izvornom obliku;

 – koje se ne koristi u svakodnevnom prometu;

 – koje je razvrstano u kategoriju oldtimera.

 Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ovog Pravilnika, imaju sljedeća značenja:

 »FIVA« je međunarodna dogovorna organizacija-udruga nacionalnih saveza, klubova i ostalih grupacija koja se brine za održavanje i uporabu oldtimera na svjetskoj razini, osigurava i objedinjuje povijesno-tehničke podatke o oldtimerima, uspostavlja i podupire kontakte između oldtimer klubova, saveza i ostalih grupacija, potiče interes za održavanje tradicije motornih vozila i korištenje oldtimera na javnim cestama;

 »Ovlašteni savez« (ANF) je nacionalni savez, udruga, klub ili grupa od FIVA-e ovlaštena za provedbu određenih poslova vrednovanja i razvrstavanja oldtimera, sukladno ovom Pravilniku;

 »Identifikacijska isprava« je isprava kojom se dokazuje razvrstavanje vozila u kategoriju oldtimer.

 

II. POSTUPAK RAZVRSTAVANJA

 Članak 4.

(1) Razvrstavanje vozila u kategoriju oldtimer provodi se temeljem vrednovanja.

 (2) Vrednovanje vozila obuhvaća pregled vozila i dokumentacije, utvrđivanje izvornosti, ocjenjivanje, bodovanje i kategorizaciju vozila, njegovih dijelova i sklopova, sukladno Postupniku Ovlaštenog saveza.

 (3) Postupak vrednovanja i razvrstavanja provodi Ovlašteni savez na zahtjev vlasnika vozila.

 Članak 5.

(1) Vrednovanje i razvrstavanje vozila u kategoriju oldtimer provodi se prema starosti, tehničkim karakteristikama i sačuvanosti vozila.

 (2) Prema starosti, vozilo se vrednuje i razvrstava u jednu od sljedećih kategorija:

 

Oznaka kategorije starosti

 

Naziv kategorije starosti prema FIVA kôdu

 

Hrvatski naziv kategorije starosti

 

Vozila proizvedena

 

A

 

Ancester

 

Prva vozila

 

do 31. 12. 1904. godine

 

B

 

Veteran

 

Veteran

 

od 1. 1. 1905.
do 31. 12. 1918. godine

 

C

 

Vintage

 

Antikna

 

od 1. 1. 1919.
do 31. 12. 1930. godine

 

D

 

Post Vintage

 

Postantikna

 

od 1. 1. 1931.
do 31. 12. 1945. godine

 

E

 

Post 1945

 

Vozila nakon 1945

 

od 1. 1. 1946.
do 31. 12. 1960. godine

 

F

 

Post 1960

 

Vozila nakon 1960

 

od 1. 1. 1961.
do 31. 12. 1970. godine

 

G

 

Post 1970

 

Vozila nakon 1970

 

od 1. 1. 1971.
do 30 godina starosti

 

(3) Prema tehničkim karakteristikama, vozilo se vrednuje i razvrstava u jednu od sljedećih kategorija:

 

Oznaka tehničke kategorije

 

Naziv tehničke kategorije
prema FIVA kôdu

 

Hrvatski naziv tehničke kategorije

 

A

 

Standard

 

Serijsko

 

B

 

Period modified

 

Preinačeno

 

C

 

Reproductions and replicas

 

Replika

 

X

 

Exeption

 

Prihvatljivo

 

(4) Prema sačuvanosti, vozilo se vrednuje i razvrstava u jednu od sljedećih kategorija:

 

Oznaka kategorije sačuvanosti

 

Naziv kategorije sačuvanosti prema FIVA kôdu

 

Hrvatski naziv kategorije sačuvanosti

 

1

 

Orginal

 

Original

 

2

 

Authentic

 

Izvorno

 

3

 

Restored

 

Obnovljeno

 

4

 

Rebuilt

 

Prerađeno

 

(5) Postupkom vrednovanja svako vozilo razvrstava se u jednu od kategorija iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka.

(6) Svakom vozilu određuje se i dodjeljuje trodijelni znakovni kôd koji se sastoji od oznaka kategorija dodijeljenih vrednovanjem i to redom: oznaka kategorije starosti, oznaka tehničke kategorije i oznaka kategorije sačuvanosti, od AA1 do GX4.

Članak 6.

Poslove vrednovanja neposredno obavljaju povjerenici koje za to uvjerenjem ovlasti Ovlašteni savez.

III. ODREĐIVANJE GODINE PROIZVODNJE

 

Članak 7.

(1) Godina proizvodnje oldtimera se određuje prema godini proizvodnje vozila ili dijelova vozila prema priloženoj dokumentaciji za to vozilo ili prema dokumentaciji drugog vozila istog modela ili tipa.

 

(2) Podaci iz broja šasije, okvira, motora, dokumenata o registraciji, prodaji, korištenju ili bilo kojeg drugog dokumenta vezanog za vozilo, iz kojeg je moguće odrediti godinu proizvodnje predmetnog vozila, mogu biti korišteni pri određivanju godine proizvodnje oldtimera.

 

(3) Dokumente iz stavka 2. ovoga članka mora osigurati vlasnik vozila.

 

IV. IDENTIFIKACIJSKA ISPRAVA

 

Članak 8.

Ovlašteni savez će vlasniku vozila, nakon provedenog postupka vrednovanja i razvrstavanja vozila, izdati Identifikacijsku ispravu o razvrstavanju vozila u jednu od kategorija oldtimera iz članka 5. ovoga Pravilnika, ili mu izdati potvrdu da vozilo ne ispunjava uvjete propisane za razvrstavanje u kategoriju oldtimer vozila.

 

Članak 9.

Ovlašteni savez će Identifikacijsku ispravu ili potvrdu iz članka 8. ovoga Pravilnika izdati u što kraćem roku, ali ne duljem od mjesec dana od dana pregleda vozila.

 

Članak 10.

(1) Identifikacijska isprava Ovlaštenog saveza je dokaz o razvrstanosti vozila u oldtimer kategoriju.

 

(2) Izgled Identifikacijske isprave propisan je obrascem koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio

(Prilog 1).

 

Članak 11.

(1) Identifikacijska isprava izdaje se s rokom važenja od četiri godine.

 

(2) Važenje Identifikacijske isprave prestaje istekom roka važenja, promjenom vlasnika, bitnom promjenom karakteristika vozila i promjenom kategorije razvrstavanja.

 

(3) Vlasnik je dužan Identifikacijsku ispravu nakon prestanka važenja vratiti Ovlaštenom savezu.

 

V. JEDINSTVENI REGISTAR OLDTIMERA

 

Članak 12.

(1) Ovlašteni savez vodi jedinstveni registar oldtimera za koje je izdana Identifikacijska isprava u Republici Hrvatskoj prema odredbama ovoga Pravilnika.

 (2) Jedinstveni registar oldtimera mora sadržavati tehničku i administrativnu dokumentaciju potrebnu za postupak vrednovanja i izdavanja Identifikacijske isprave, na primjerenom sustavu čuvanja dokumentacije.

 

Članak 13.

Ovlašteni savez je dužan svakih šest mjeseci tekuće godine i na početku godine za proteklu godinu ministarstvu nadležnom za promet i ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove dostavljati podatke o izdanim Identifikacijskim ispravama, oldtimerima i njihovim vlasnicima.

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovlašteni savez je dužan ministarstvu nadležnom za promet i ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove bez odgode dostaviti odluku FIVA-e o dodijeljenoj ili oduzetoj ovlasti.

 

Članak 15.

(1) U slučaju oduzimanja ovlasti, Ovlašteni savez dužan je ministarstvu nadležnom za promet predati jedinstveni registar i kompletnu dokumentaciju o oldtimerima.

 

(2) Ministarstvo nadležno za promet dostavit će registar i dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka tijelu koje ovlasti FIVA.

 Članak 16.

Ovlašteni savez dužan je ministarstvu nadležnom za promet dostaviti kopiju ili ovjereni prijepis uvjerenja iz članka 6. ovoga Pravilnika.

 

Članak 17.

Vlasnici oldtimera dužni su potvrde o svojstvu oldtimer vozila, koje izdaju oldtimer klubovi, zamijeniti identifikacijskim ispravama izdanim prema odredbama ovog Pravilnika, najkasnije u roku godine dana od dostave odluke o dodijeljenoj ovlasti iz članka 14. ovog Pravilnika.

 

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/09-01/51

Urbroj: 530-07-09-05

Zagreb, 22. travnja 2009.

Ministar Božidar Kalmeta, v. r.